Algemene Voorwaarden LEPO Solar B.V.

Algemene Voorwaarden LEPO Solar B.V.

De besloten vennootschap LEPO Solar B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 73778257 en is gevestigd aan het adres Emmakade 8 te (8531 DT) Lemmer.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEPO Solar B.V. (hierna te noemen: LEPO Solar).
2. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Zaken: de zaken die door LEPO Solar worden aangeboden aan Afnemer.
4. Aanbod: ieder Aanbod aan Afnemer tot het leveren van Zaken door LEPO Solar.
5. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen LEPO Solar en Afnemer tot stand komt nadat een Aanbod door Afnemer is aanvaard en die strekt tot de verkoop en levering van Zaken aan Afnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van LEPO Solar en iedere Overeenkomst tussen LEPO Solar en Afnemer en op alle Zaken die door LEPO Solar worden aangeboden aan Afnemer.
2. De toepasselijkheid van algemene of (inkoop)voorwaarden of afwijkende bedingen van Afnemer wordt door LEPO Solar uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
3. Afwijking van deze Voorwaarden is niet mogelijk, behoudens als dit expliciet en schriftelijk met LEPO Solar is overeengekomen.
4. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, toekomstige, gewijzigde en/of vervolg Overeenkomsten met Afnemer.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze Voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze Voorwaarden.

Artikel 3 Aanbod

1. Alle door LEPO Solar gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden LEPO Solar niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Van een Aanbod is pas sprake als het Aanbod schriftelijk is vastgelegd.

2. LEPO Solar is slechts aan het Aanbod gebonden indien Afnemer het Aanbod binnen 3 dagen heeft aanvaard. Niettemin heeft LEPO Solar het recht het sluiten van een Overeenkomst met Afnemer zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in het Aanbod kunnen LEPO Solar niet binden. Afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. LEPO Solar kan niet garanderen dat de kleuren en afmetingen in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren en afmetingen van de Zaken.

4. Levertijden in het Aanbod van LEPO Solar zijn indicatief en geven Afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
5. Een samengesteld Aanbod verplicht LEPO Solar niet tot levering van een deel van de in het Aanbod begrepen Zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat LEPO Solar de aanvaarding van het Aanbod door Afnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bevestiging kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
2. Indien de aanvaarding afwijkt van het Aanbod is LEPO Solar daaraan niet gebonden. Afnemer dient de volledige factuur te voldoen, tenzij Afnemer kan aantonen dat er een ander bedrag is overeengekomen.

3. Overeenkomsten en afspraken kunnen slechts worden aangegaan door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van LEPO Solar die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
4. Indien Afnemer of een derde namens Afnemer een opdracht neerlegt bij LEPO Solar, wordt deze opdracht geacht bevoegd te zijn gedaan en is Afnemer verplicht de hieruit voortvloeiende verplichtingen na te komen.

5. Het wettelijke herroepingsrecht is uitgesloten indien de Afnemer een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. LEPO Solar het recht om werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden als dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LEPO Solar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan LEPO Solar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LEPO Solar zijn verstrekt, heeft LEPO Solar het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Afnemer in rekening te brengen.

3. LEPO Solar heeft het recht alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Afnemer, dan wel aanspraak maken op volledige vooruitbetaling. 4. LEPO Solar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat LEPO Solar is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. LEPO Solar is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden. Afnemer vrijwaart LEPO Solar voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
6. Indien en voor zover LEPO Solar, door welke reden dan ook, de Overeenkomst niet kan uitvoeren en Afnemer de factuur al heeft betaald, is Afnemer slechts gerechtigd om de waarde van de betaalde Zaken zoals opgenomen in de Overeenkomst te ontvangen.

Artikel 6 Levering

1. Levering geschiedt vanaf het magazijn van LEPO Solar, behoudens als uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.
2. Indien de aanvang, voortgang of levering van de Zaken wordt vertraagd, bijvoorbeeld doordat Afnemer niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door LEPO Solar of er door andere omstandigheden buiten de macht van LEPO Solar enige vertraging ontstaat, heeft LEPO Solar recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Afnemer dient LEPO Solar schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen leveren. Afnemer heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Afnemer is verplicht de Zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
4. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de (af)levering, is LEPO Solar gerechtigd de Zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.

5. Indien de Zaken worden bezorgd door LEPO Solar of een externe vervoerder is LEPO Solar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen.
6. Indien LEPO Solar gegevens behoeft van Afnemer in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Afnemer deze aan LEPO Solar ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien LEPO Solar een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
8. LEPO Solar is gerechtigd de Zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken. LEPO Solar is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. LEPO Solar heeft het recht de leveringen alleen uit te voeren als de factuur of facturen volledig zijn betaald, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10. Alle aan de levering verwante kosten zijn voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een schatting van alle aan de levering verwante kosten zal worden opgenomen in het Aanbod. De definitieve kosten van de levering worden op basis van nacalculatie berekend en vermeld op de factuur. Aan eventuele afwijkingen van het oorspronkelijk geschatte bedrag voor leveringskosten en dergelijke kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

Artikel 7 Verpakking en transport

1. LEPO Solar verbindt zich jegens Afnemer om de te leveren Zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat de Zaken bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (BTW).

3. Het aannemen van Zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of bon geldt als bewijs dat de Zaken in goede staat verkeerden ten tijde van de aflevering.
4. Afnemer wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Afnemer niet van de verplichting de Zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de Zaken door LEPO Solar niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door Afnemer niet het recht tot annulering van de Overeenkomst worden ontleend.

5. Indien Afnemer met LEPO Solar overeenkomt dat de Zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland geleverd zullen worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig voor rekening van Afnemer.

Artikel 8 Onderzoek en reclamaties

1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Zaken behoudt. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Zaken voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
2. Afnemer is verplicht te onderzoeken op welke wijze de Zaken gebruikt dienen te worden. LEPO Solar erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van de Zaken door Afnemer, noch door een foutief gegeven advies van Afnemer aan derden.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 48 uur na (af)levering schriftelijk en gedocumenteerd aan LEPO Solar te worden gemeld via het e-mailadres: info@leposolar.nl onder vermelding van het factuurnummer. Niet zichtbare gebreken of tekortkomingen behoren binnen 48 uur na de ontdekking doch uiterlijk binnen twee weken na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van de Zaken door onzorgvuldige omgang door Afnemer zelf, is Afnemer zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Zaken.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte Zaken. Het retourneren van gebrekkige Zaken geschiedt uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van LEPO Solar op de wijze zoals door LEPO Solar is aangegeven. LEPO Solar heeft het recht om maatwerkzaken te weigeren of onder bijzondere, nader overeen te komen voorwaarden te accepteren. LEPO Solar heeft het recht om de Zaken bij Afnemer te inspecteren.
5.Retourzendingen kunnen, na schriftelijk akkoord van LEPO Solar, gestuurd worden aan het opgegeven retouradres. Kosten van retourzendingen komen voor rekening van Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6. Afnemer heeft geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

7. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Zaken ontbreken, en dit aan LEPO Solar te wijten is, zal LEPO Solar na een verzoek daartoe van Afnemer, de ontbrekende Zaken nasturen dan wel de resterende order annuleren. Schade die door Afnemer geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op LEPO Solar.

8. Reclamatie is niet mogelijk indien Afnemer verkeerde of andere verwachtingen had van de betreffende Zaken.

Artikel 9 Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, franco kosten en alle overige onkosten, tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is vermeld.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient per vooruitbetaling te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd, op het rekeningnummer van LEPO Solar BV, tenzij anders overeengekomen.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum gemeld te worden, maar schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien overeengekomen, dient een voorschot betaald te worden alvorens LEPO Solar aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen het doen inkopen van de Zaken zoals door de Afnemer aangevraagd.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van LEPO Solar op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
5. LEPO Solar heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. Wanneer Afnemer niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
7. Vanaf de datum dat Afnemer in verzuim is, zal LEPO Solar zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot de dag der algehele voldoening en maakt LEPO Solar tevens aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00 (exclusief btw).
8. Indien LEPO Solar meer of hogere incassokosten heeft gemaakt, dan komen de daadwerkelijk gemaakte kosten voor rekening van Afnemer. Ook de gerechtelijke- en executiekosten zijn geheel voor rekening van Afnemer.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door LEPO Solar geleverde Zaken, blijven eigendom van LEPO Solar totdat Afnemer alle verplichtingen uit alle met LEPO Solar gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of de Zaken aan derden over te dragen.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht LEPO Solar zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, doch uiterlijk binnen 24 uur, daarvan op de hoogte te stellen.

4. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken herkenbaar en als eigendom van LEPO Solar op te slaan en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Voor het geval LEPO Solar haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen omdat Afnemer in verzuim is, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan LEPO Solar of door LEPO Solar aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LEPO Solar zich bevinden en heeft LEPO Solar de bevoegdheid om die Zaken terug te nemen.

6. Afnemer heeft niet het recht om terugbetaling van een (deel)betaling(en) te vorderen als LEPO Solar haar eigendomsvoorbehoud uitoefent en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken terug heeft genomen.
7. Indien er sprake is van een waardestijging van de Zaken die LEPO Solar onder uitoefening van het eigendomsvoorbehoud terug heeft genomen, dan komt die waardestijging niet aan de Afnemer toe.

Artikel 12 Garantie

1. De garantie van LEPO Solar op alle door haar geleverde Zaken beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die LEPO Solar van haar leveranciers of de fabrikant op de Zaken heeft gekregen en die LEPO Solar bij de Overeenkomst aan de Afnemer heeft afgegeven.
2. De in lid 1 genoemde garantie geldt gedurende de periode die overeenkomt met de garantieperiode van de leverancier of fabrikant.

3. Indien de te leveren of geleverde Zaken niet voldoen aan de afgegeven garanties, zal LEPO Solar de Zaken binnen redelijke termijn naar haar keuze vervangen, zorg dragen voor herstel of de prijs voor de desbetreffende gebrekkige Zaken zoals opgenomen in de Overeenkomst aan Afnemer retourneren.

4. In geval van vervanging verbindt Afnemer zich reeds nu de vervangen Zaken aan LEPO Solar te retourneren en de eigendom aan LEPO Solar te verschaffen.
5. De in dit artikel genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van LEPO Solar, Afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de Zaken of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de Zaken niet bestemd zijn.
8. Afnemer is verplicht de aanwijzingen van LEPO Solar, haar leveranciers en/of de fabrikant van de Zaken op te volgen, bij gebreke waarvan alle garantieaanspraken komen te vervallen. 7. Indien en voor zover sprake is van wederverkoop komt alle garantie te vervallen.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. LEPO Solar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomt te ontbinden als Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt of als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van Afnemer of bij stillegging of liquidatie van diens onderneming. 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LEPO Solar op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien LEPO Solar de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van Overeenkomst door LEPO Solar leidt tot aansprakelijkheid van LEPO Solar jegens Afnemer, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door LEPO Solar in rekening gebrachte kosten tot maximaal de orderwaarde van de order waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd. Het bedrag waarvoor LEPO Solar aansprakelijk kan worden gesteld is in alle gevallen beperkt tot maximaal € 10.000,00.
2.LEPO Solar is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade of schade als gevolg van gebruik van door LEPO Solar geleverde Zaken.
3. LEPO Solar is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
4. Alle aanspraken van Afnemer wegens tekortschieten waarvoor LEPO Solar aansprakelijk is, vervallen indien deze niet tijdig conform de vereisten als vermeld in artikel 8 bij LEPO Solar zijn gemeld en vervallen in ieder geval na verloop van 6 maanden nadat Afnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
5. Een rechtsvordering op grond van tekortschieten waarvoor LEPO Solar aansprakelijk is, is niet-ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van 12 maanden na levering van de Zaken waarop de Afnemer zijn aanspraken baseert.

Artikel 15 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Afnemer op het moment waarop de Zaken het magazijn van LEPO Solar verlaten of zoveel eerder als de Zaken in de macht van Afnemer en/of in de macht van door Afnemer aangewezen derden wordt gebracht, behoudens als tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 Overmacht

1. LEPO Solar is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht en stagnatie bij toeleveranciers van LEPO Solar, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan LEPO Solar zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, onder meer doch niet uitsluitend als gevolg van epidemieën en pandemieën,

(v) elektriciteitsstoringen, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen,
(x) werkstakingen in het bedrijf van LEPO Solar of bij haar toeleveranciers en (xi) overige situaties die naar het oordeel van LEPO Solar buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. LEPO Solar heeft het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat LEPO Solar zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover LEPO Solar ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is LEPO Solar gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. LEPO Solar gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Afnemer en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal LEPO Solar de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden gesteld aan: info@leposolar.nl.

2. Indien LEPO Solar op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 – Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen LEPO Solar en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

Artikel 19 - Geschillen

1. Ingeval van een afwijking of onduidelijkheid over de uitleg van de inhoud en strekking van een vertaling van deze Voorwaarden is de Nederlandse tekst van de Voorwaarden steeds doorslaggevend.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en de rechtsbetrekkingen waarop zij van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Versie: Juni 2023