Algemene Voorwaarden LEPO Solar B.V.

(gewijzigd 30-6-2020)


De besloten vennootschap LEPO Solar B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer
73778257 en is gevestigd aan Gemini 20 (8531 NP) te Lemmer.

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. LEPO Solar B.V. (hierna te noemen: LEPO Solar): de aanbieder van zaken aan Koper.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Koper: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met LEPO Solar.
6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van zaken door LEPO Solar.
7. Zaken: de zaken die door LEPO Solar worden aangeboden zijn zonnepanelen en voor zover aangevraagd de
overige zaken die in zodanig verband staan met de oorspronkelijke zaken.
8. Bemiddeling: indien overeengekomen kan LEPO Solar bemiddelen bij de totstandkoming van de overeenkomst
tussen Koper en een Installateur voor de aangeboden producten.
9. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van zaken aan Koper.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van LEPO Solar en iedere overeenkomst
tussen LEPO Solar en een Koper en op elke zaak dat door LEPO Solar wordt aangeboden. De onderhavige
voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LEPO Solar.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene
voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal LEPO Solar aan Koper aangeven op welke wijze Koper
de algemene voorwaarden kan inzien.
3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de
algemene voorwaarden afgeweken worden indien dit expliciet en schriftelijk met LEPO Solar is overeengekomen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten
met Koper.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden
vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde
bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen
beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het aanbod

1. Alle door LEPO Solar gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. LEPO Solar is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 14
dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft LEPO Solar het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een
voor LEPO Solar moverende reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaak. De beschrijving is
dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke
vergissingen of fouten in het aanbod kunnen LEPO Solar niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in
het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van
de overeenkomst (op afstand). LEPO Solar kan niet garanderen dat de kleuren en afmetingen in de afbeelding
exact overeenkomen met de echte kleuren en afmetingen van de zaak.
4. Levertijden in offertes van LEPO Solar zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht LEPO Solar niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of
offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts
geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat LEPO Solar de aankoop heeft bevestigd, tenzij anders
uitdrukkelijk is overeengekomen. Bevestiging kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
2. Een Aanbod kan door Koper via de webshop, per e-mail en telefonisch gedaan worden.
3. Indien Koper het aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met LEPO Solar, zal LEPO Solar de
overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod
is LEPO Solar daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan
aantonen dat er een ander bedrag is overeengekomen.
5. LEPO Solar is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft
moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan
deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts worden aangegaan door bevoegde personeelsleden, te werk
gestelde of ingehuurde personen van LEPO Solar die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een
schriftelijke volmacht.
7. Indien Opdrachtgever, een werknemer of door hem ingehuurde derde namens Opdrachtgever een opdracht
neerlegt bij LEPO Solar, wordt deze opdracht geacht bevoegd te zijn gedaan, en is Opdrachtgever verplicht de
hieruit voortvloeiende (financiële) verplichtingen na te komen.
8. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor bedrijven.
9. Consumenten kunnen gebruik maken van het herroepingsrecht.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. LEPO Solar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LEPO Solar het recht bepaalde
werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LEPO Solar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig aan LEPO Solar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan LEPO Solar zijn verstrekt, heeft LEPO Solar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in
rekening te brengen.
4. LEPO Solar kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan
wel volledige vooruitbetaling.
5. LEPO Solar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat LEPO Solar is uit
gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor LEPO Solar bekend was en zij redelijkerwijs handelingen had kunnen verrichten om dergelijke schade te
voorkomen.
6. Koper vrijwaart LEPO Solar voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
7. Indien en voor zover LEPO Solar, door welke reden dan ook, de door Koper geplaatste order niet kan leveren,
is Koper zijnde een bedrijf slechts gerechtigd om de groothandelswaarde van de zaken te ontvangen.
8. Indien overeengekomen, kan LEPO Solar optreden als bemiddelaar tussen Koper en een derde partij ten
behoeve van het plaatsen van de verkochte zaken.

Artikel 6 Levering

1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van LEPO Solar.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de zaken wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of
niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet
tijdig is ontvangen door LEPO Solar of er door andere omstandigheden buiten de macht van LEPO Solar enige
vertraging ontstaat, heeft LEPO Solar recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle
overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient LEPO Solar schriftelijk in gebreke
te stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane
vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter
beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
4. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
voor de levering, is LEPO Solar gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd door LEPO Solar of een externe vervoerder is LEPO Solar, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan
afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de Koper moet geschieden dan
geschiedt dit geheel voor risico van Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is
overeengekomen.
7. Indien LEPO Solar gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat Koper deze aan LEPO Solar ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien LEPO Solar een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. LEPO Solar levert, indien de
zaak op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, de zaak met 48 uur op het door Koper in Nederland
afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat wordt. De
uiterlijke termijn waarop bestellingen uitgevoerd worden bedraagt 8 weken.
9. LEPO Solar is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan
de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. LEPO Solar is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te
factureren.
10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald, tenzij anders uitdrukkelijk is
overeengekomen.
11. LEPO Solar behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling
bestaat.
12. Alle aan de levering verwante kosten zijn voor rekening van Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Een schatting van alle aan de levering verwante kosten zal worden opgenomen in de offerte. De definitieve kosten
van de levering zal op basis van nacalculatie worden berekend en vermeld op de factuur c.q. bon. Aan eventuele
afwijkingen van het oorspronkelijk geschatte bedrag voor leveringskosten en dergelijke kunnen door Koper geen
rechten worden ontleend.

Artikel 6A Verpakking en transport

1. LEPO Solar verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze
te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (BTW), inclusief
verpakking en verpakkingsmateriaal (met uitzondering van die emballage, waarvoor het gebruikelijk is om
afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen).
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of bon geldt als bewijs dat de
verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Elke Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen.
Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de
overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door LEPO Solar niet ingeklaard worden verkocht, kan
daaraan door een opdrachtgever niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.
5. Indien Koper overeenkomt dat de bestelde zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland geleverd zullen
worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig voor rekening van Koper.

Artikel 7 Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst
van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de zaken voldoen aan de eisen die daaraan
in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze de zaak gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, de
zaak conform de gebruiksaanwijzingen te testen. LEPO Solar erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd
gebruiken van de zaak door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan LEPO Solar te worden
gemeld via het e-mailadres: info@leposolar.nl of telefonisch: 085-7731734 onder vermelding van het
factuurnummer. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 48 uur na de ontdekking doch uiterlijk binnen
twee weken na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van de zaak door onzorgvuldige omgang door Koper
zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de zaak.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de
gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande
schriftelijke toestemming van LEPO Solar op de wijze zoals door LEPO Solar aangegeven. LEPO Solar heeft het
recht om maatwerkzaken te weigeren, of onder bijzondere, nader overeen te komen voorwaarden te accepteren.
9. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch
om openstaande facturen te verrekenen.
10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere zaken ontbreken, en dit aan LEPO Solar
te wijten is, zal LEPO Solar na een verzoek daartoe van Koper, de ontbrekende zaak of zaken nasturen dan wel
de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de zaken is hierbij leidend. Enige schade die door
Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op LEPO Solar.
11. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper verkeerde of andere verwachtingen had van de betreffende zaak.


Artikel 8 Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd,
behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend-
en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, franco kosten, alsmede alle overige onkosten welke redelijkerwijze
niet geacht worden voor rekening van LEPO Solar te komen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst
geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele
heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst of aflevering komen ten
gunste respectievelijk ten laste van Koper.
4. Indien sprake is van zaken waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop LEPO Solar
geen invloed heeft, kan LEPO Solar deze zaken met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat
de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door LEPO Solar naar eigen
inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg
zijn van een wettelijke regeling, prijsstijgingen van leveranciers en valutaverschillen.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling dient per vooruitbetaling op factuurbasis binnen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen in de
valuta waarin is gefactureerd te geschieden op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens
van LEPO Solar BV, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 7
dagen na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien overeengekomen, dient een voorschot betaald te worden alvorens LEPO Solar aanvangt met de
uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen het doen inkopen van de zaken zoals door de Koper
aangevraagd.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van LEPO
Solar op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
5. LEPO Solar heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente. LEPO Solar kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. LEPO Solar kan volledige aflossing
van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten
worden voldaan.
7. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper in verzuim. Koper zijnde een
consument ontvangt eerst een nadere ingebrekestelling, indien hij de hierin genoemde betalingstermijn
ongebruikt laat verstrijken is hij in verzuim.
8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal LEPO Solar zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op
de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
9. Indien LEPO Solar meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze
kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door LEPO Solar geleverde zaken, blijven eigendom van LEPO Solar totdat Koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met LEPO Solar gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is Koper verplicht LEPO Solar zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op
de hoogte te stellen.
4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven.
5. Voor het geval dat LEPO Solar zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan LEPO Solar of door deze aan te wijzen derden
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LEPO Solar zich bevinden en die zaken mede terug te
nemen.
6. LEPO Solar heeft het recht om de door Koper aangekochte zaken, onder zich te houden indien Koper nog niet
(volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van
LEPO Solar. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal LEPO Solar de aangekochte zaken
alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte zaken komt voor
rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan LEPO Solar worden vergoedt door Koper.


Artikel 11 Garantie

1. LEPO Solar staat ervoor in dat de zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst, doch staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het
geleverde.
2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende
een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie.
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal LEPO Solar de zaak binnen redelijke termijn
na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter
zake van het gebrek door Koper, naar keuze van LEPO Solar, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval
van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan LEPO Solar te retourneren en de eigendom
aan LEPO Solar te verschaffen.
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van LEPO Solar, Koper of derden wijzigingen
hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden
waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
5. Indien de door LEPO Solar verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de
garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
6. Indien en voor zover sprake is van wederverkoop komt alle garantie te vervallen.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. LEPO Solar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is LEPO Solar bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog
niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk
voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met LEPO Solar gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede
in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
3. Voorts is LEPO Solar bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LEPO Solar op de Koper onmiddellijk
opeisbaar. Indien LEPO Solar de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet
en overeenkomst.
5.LEPO Solar behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door LEPO Solar leidt tot aansprakelijkheid van LEPO Solar jegens Koper
of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door LEPO Solar in rekening
gebrachte kosten tot maximaal de orderwaarde. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag
welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2.LEPO Solar is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden
verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. Schade als gevolg van gebruik van door LEPO Solar
geleverde zaken is uitgesloten.
3. Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de speelsystemen door haar klanten en
gebruikers. Elke schade die door LEPO Solar ten gevolge van het handelen of nalaten van Koper geleden wordt,
wordt verhaald op Koper, een en ander vermeerderd met een aanvullende schadevergoeding.
4. LEPO Solar is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar
aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
5. LEPO Solar staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens LEPO
Solar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
6. Indien LEPO Solar bemiddeling heeft verricht tussen Koper en een derde partij ten behoeve van het plaatsen
van de verkochte zaken is LEPO Solar niet aansprakelijk voor enige directe- en / of gevolgschade veroorzaakt door
diensten en/of werkzaamheden van de betreffende derde partij.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van LEPO Solar vervallen indien deze niet
schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij LEPO Solar binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs
bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 14 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op
het moment waarop de zaken het magazijn van LEPO Solar verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper
en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.


Artikel 15 Overmacht

1. LEPO Solar is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op
grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van LEPO Solar, (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan LEPO Solar zijn voorgeschreven of
aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv)
overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en
terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van LEPO Solar en
(xi) overige situaties die naar het oordeel van LEPO Solar buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van
haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. LEPO Solar heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat LEPO Solar zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo ver LEPO Solar ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LEPO Solar gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van LEPO Solar berusten uitsluitend bij LEPO Solar en worden niet
overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van LEPO Solar rusten te
openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van LEPO Solar. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door
LEPO Solar opgeleverde zaken, dient LEPO Solar expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de zaken waarop de intellectuele eigendomsrechten van LEPO Solar rusten anders
te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
4. LEPO Solar is gerechtigd foto’s te plaatsen van de door de eindgebruiker geplaatste zaken op haar website en/of
social media kanalen ter promotie- en/of reclamedoeleinden. Opdrachtgever kan te allen tijde zijn toestemming
intrekken, waarna de foto’s verwijderd worden.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. LEPO Solar en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is
verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men
redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien LEPO Solar op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de
vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en
LEPO Solar zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is LEPO Solar niet gehouden tot enige
schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen LEPO Solar en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden
op.

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. LEPO Solar gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal
deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal LEPO Solar de betrokkene
hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail
gesteld worden aan via e-mailadres: info@leposolar.nl of telefonisch: 085-7731734.
2. Indien LEPO Solar op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze
beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de
techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 – Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de
verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer
geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14
dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik
te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@leposolar.nl. Wij zullen vervolgens het
verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in
goede orde retour ontvangen is.

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de service of zaken van LEPO Solar of anderszins klachten heeft over de
koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de
betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via
info@leposolar.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil LEPO Solar de klacht in behandeling
kunnen nemen.
3. LEPO Solar zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk
reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen LEPO Solar en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid
van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds doorslaggevend.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen LEPO Solar en Koper worden in
eerste aanleg beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij
bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.